AIZA HO AIZA NY TSANGAMBATON’NY FAHA 150 TAONA  ?

Rehefa nandalo teo amin’ny ambaratongan-drafitra dia tapaka fa « fanitarana ny fiangonana » no tsangambaton’ny faha 150 taona.  Notontosaina ny alakamisy 10 mey 2018 (Ascension) ny fanompoam-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny amin’ny fametrahana ny vato fototra ka teo ambany fiahian’nyBirao foibe sy ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana ary ireo manam-pahefana ara-panjakana toy ny Ben’ny tanàna sy Mpanolotsainan’ny Kaomina roa Andranonahoatra sy Ampitatafika, nanotrona izany fotoan-dehibe izany koa ny Filohan’ny Fokontany sy ireo mpiara-miasa akaiky ny Prezida Synodaly no nitory ny  tenin’Andriamanitra ka niompana indrindra tamin’ny teny
fanevan’ny faha 150 taona « Indro havaoziko ny zavatra rehetra » Apo 21/5b
Ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana no nandray fitenenana ka nohantitrateriny sy
namafisiny ireto teny ireto:

– Ny vavaka
– Ny firaisankina
– Ny fitantanana mangarahara
Vory lanona marobe ny Mpianakavin’ny finoana niampy ireo zanaka am-pielezana ka nofaranana
tamin’ny fizarana mofomamy sy ranomboakazo ny fotoana.
Ny fanamby napetraky ny Komitin’ny faha 150 Taona moa dia ny hitazomana ny endriky ny
fiangonana amin’izao araka izay azo atao.
Niroso avy hatrany ny asa fototra atsinanana sy andrefana ka nanomboka ny 14 Mey 2018 rehefa
avy nandalo tolobidy sy fisafidianana izay hanatanteraka ny asa, isaorana Izy Andriamanitra fa
vita soamantsara ny fototra rehetra sy ny fanamafisana ny manodidina ny 31 Oktobra 2018 (5 volana
sy tapany).
Natomboka tsy ela taorian’ny fahavitan’ny fototra ireo hetsika maro samihafa, fanentanana ny
vahoakan’Andriamanitra ny amin’ny fiatrehana ny fananganana ny rindrina lafiny roa (Atsinanana sy
Andrefana), teo andanin’izany moa ny fikarakaran’ny Komity ny amin’ireo dingana maro tsy maintsy
arahina ny amin’ny fisafidianana izay hanatanteraka ny asa rindrina.
Rehefa izany dia natomboka ny faha 04 Desambra 2018 ny fananganana ny lafin-drindrina roa,
isaorana Andriamanitra, tsy adino ireo sampana, sampan’asa, asa, fikambanana, Faritra, Zanaka am-
pielezana ary ny mpianakavin’ny finoana tsy an-kanavaka niray fo sy saina amam-panahy tamin’ny
fitondrana anjara biriky marina, tafatsangana soa amantsara ny faha 21 Jona 2019 (6 volana sy
tapany) ny rindrina.
Ny tena asa goavana miandry ary tsy azo atao ambanin-javatra dia ny fikarakarana ny tafo, efa
tomombana avokoa ny amin’izany toy ny : fisafidianana ny olona nanao ny fanadihadiana(études) sy
ny hanatanteraka ny asa momban’ny vy
Ny tanjona iombonana raha sitrapon’ny Tompo dia ny tranon’Andriamanitra voatafo amin’ny
faran’ity taona ity izay isaoran’Azy tokoa satria eo am-pikarakarana ny karakaramby ( fermes) ny
komity sy ny vahoakan’Andriamanitra amin’izao, ny vy rehetra mahakasika izany dia efa am-
pelatanana avokoa ary efa any amin’ny orinasa manao azy, ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana
an’Andriamanitra ny amin’ny fanombohan’izany asa izany dia notanterahina ny sabotsy faha 29 Jona
2019 ka vinavinaina ho vita afaka roa volana sy tapany eo ho eo.

Eto am-pamaranana dia isaorana Andriamanitra noho ny fitantanany hatrany am-piandohan’izao asa
goavana izao, isaorana ihany koa isika vahoakan’Andriamanitra tsy ankanavaka ny isan-taranaka, ny
isam-pianakaviana, ny isam-batan’olona ny amin’ny vola aman-karena, ny torohevitra, ny
hasasarana, ny fitondrana am-bavaka, koa dia mampahery antsika hatrany satria mbola maro ny
ezaka ho tratrarina.
Tsy adino ny fisaorana mitafotafo ireo mpiara miombon’antoka rehetra izay nanampy be dia be
tokoa tamin’ny fanomezana fihenam-bidy sy fanamorana ny fandoavana ny vidin’ny akora rehetra
nampiasaina.

Print Friendly, PDF & Email