Ry havana,

Ho aminareo mandrakariva anie ny Tompo Jesoa.

Am-pifaliana sy am-pitiavana tanteraka no iarahabana sy irariana ny soa sy ny tsara indrindra ho anareo  rehetra avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo amin’ny firaisana amin’ny Fanahy Masina.

Tapaka nandritra ny taona  vitsivitsy maromaro ny fifaneraseran’ny vahoakan’Andriamanitra sy ireo havana aman-tsakiza teto amin’ny FJKM  Ambohimamory Malala Orimbato, S/P.A.A.10 tamin’ny alalan’izao Site Web izao, noho ny antony tsy nahafaha-nanoatra.

Isaorana anefa Jesoa Kristy Tompo, Ilay Tompon’ny fanapahana farany, fa afaka notohizana  indray izany fifaneraserantsika izany ankehitriny. Koa dia amin’ny FIFALIANA LEHIBE no anolorana antsika indray izao fitaovan-tserasera izao; mba hahafahantsika mifampizara sy mampita vaovao hanamafy orina hatrany ny FINOANA sy ny FIFANKATIAVANA eo amin’ny samy Zanak’Andriamanitra.

Eto am-pamaranana dia tsy hay ny tsy hisaotra sy hankasitraka ireo mpanompon’Andriamanitra  rehetra; nitoto naha-fotsy, nahandro naha-masaka, nanao ny ainy tsy ho zavatra, nitady ny fomba rehetra, nampiasa tetika maro samihafa mba hahafahan’izao Site Web izao miasa indray, hanompoana an’Andriamanitra sy hanehoana ny voninahiny.  Jesoa Kristy Tompontsika anie hamaly fitia anareo rehetra.

Hamafisina etoana ihany koa fa fitaovan’ny Fiangonana izy ity. Araka izany, ny fampiasana azy dia mikendry mandrakariva ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, sady mitandro ny fahamasinan’ny Fiangonana; izay efa novidian’I Jesoa Kristy lafo tamin’ny ràny teo amin’ny  Hazo Fijaliana.

Homba antsika rehetra anie Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina.

RANDRIAMANANTENASOA Martin, Mpitandrina

Print Friendly, PDF & Email