Ary mifalia eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao ianao, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ary ny mpanomponao lahy sy ny mpanomponao vavy, ary ny Levita izay eo am-bavahadinao mbamin’ ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izay eo aminao, dia eo amin’ ny toerana izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao hampitoerana ny anarany.

Print Friendly, PDF & Email